gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Events


:

Events


:

Events


:

Events


:

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ


Bachelor of Economics Program in International Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)


ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)


Bachelor of Economics (International Economics)

       

B.Econ. (International Economics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต