gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Events


:

Events


:

Events


:

Events


:

โอกาสในการประกอบอาชีพ

          ความรู้ในภาพกว้างของเศรษฐกิจเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ดีทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การเงินการธนาคาร และการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจทุกชนิด หน่วยงานที่รองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เป็นต้น