gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Events


:

Events


:

Events


:

Events


:

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


Bachelor of Economics Program in Business Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


Bachelor of Economics  (ฺBusiness Economics)

       

B.Econ.  (Business Economics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต