gototopgototop
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Events


:

Events


:

Events


:

Events


:

จุดมุ่งหมายปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา

คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางด้านสติปัญญาและคุณธรรม มีความรอบรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งถ่ายโอนความรู้ด้วยสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม


วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับ สากล บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

พันธกิจ
 1. ดำเนินการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
 4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ให้ทันกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
 5. เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจเพื่อสาธารณะประโยชน์
 6. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
วัตถุประสงค์

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคณะไว้ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ อย่างดี มีประสบการณ์ที่ดีระหว่างการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 4. เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคม
 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ